บริการให้คำปรึกษาและวางระบบตามกฎหมาย PDPA

บริการให้คำปรึกษาและวางระบบตามกฎหมาย PDPAPDPA Consult บริการให้คำปรึกษาและวางระบบตามกฎหมาย PDPA

เราออกแบบขั้นตอนการ Implement โดยเน้นการวางระบบที่สมบูรณ์ เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้จริงและยั่งยืน โดยประสานระบบงานที่สำคัญทั้ง 4 ส่วนเข้าด้วยกันทั้งด้าน Business, Process, People และ Technology ผู้เชี่ยวชาญของเรามีความชำนาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีประสบการณ์ในการ Implement PDPA เราพร้อมร่วมมือกับธุรกิจของคุณเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี (best practice)


People Process Technology Framework

การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้องค์กรมีความยั่งยืนในระยะยาวและครอบคลุมทั้งวงจรธุรกิจ จึงควรต้องมีการวางรากฐานของระบบ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

People

 • คณะผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ: ควรมีการแต่งตั้งผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร ต้องเข้าใจกฎหมาย PDPA และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

 • การฝึกอบรม: ควรจัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจในกฎหมาย PDPA และเทคนิคการรักษาความปลอดภัยข้อมูลให้กับพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหรือไม่

 • การสร้างความตระหนัก: สร้างความตระหนักในกลุ่มพนักงานเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล และการปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
Process
 • นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ: องค์กรควรจะต้องจัดทำและปรับปรุงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDPA

 • การตรวจสอบและการติดตาม: ควรมีกระบวนการตรวจสอบและการติดตามเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลถูกจัดการตามข้อกำหนดและนโยบายที่กำหนดไว้

 • การรายงานการละเมิด: ควรมีกระบวนการรายงานข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิดตามกฎหมาย PDPA และดำเนินการตามข้อกำหนดในการแจ้งเตือนและรายงานการละเมิดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Technology
 • การรักษาความปลอดภัยข้อมูล: การใช้เทคโนโลยีเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption), การใช้ระบบความสามารถในการบริหารจัดการตัวตนและเข้าถึง (Identity and Access Management), และการใช้ระบบป้องกันการบุกรุก (Intrusion Detection and Prevention Systems)

 • การจัดการข้อมูล: ใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในด้านการเก็บ, การส่ง, และการลบข้อมูลตามข้อกำหนด PDPA

 • ระบบการสำรองข้อมูล: สร้างระบบการสำรองข้อมูลที่มีความปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหายหรือเสียหาย

ประโยชน์ของการให้คำปรึกษาและวางระบบตามกฎหมาย PDPA
 • ช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายและละเมิดกฎหมายน้อยลง ทำให้ลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีหรือเสียค่าใช้จ่ายในการปรับเนื่องจากการละเมิดกฎหมาย PDPA
 • สามารถจัดการและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรเก็บรักษา รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลอย่างปลอดภัยและการใช้งานข้อมูลอย่างถูกต้อง
 • พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากการสูญหายของข้อมูลหรือการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
 • ป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือถูกโจมตีทางไซเบอร์ เช่น การหลีกเลี่ยงการโจมตีทางการแฮ็ก
 • เสริมความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและระบบขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการการรักษาความปลอดภัยในระดับสูง สร้างความไว้วางใจจากคู่ค้าและช่วยในการขยายธุรกิจ 

กิจกรรมของการให้คำปรึกษาและวางระบบตามกฎหมาย PDPA จะประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 • การตั้งคณะทำงาน Working Group ภายในองค์กร
 • การสำรวจข้อมูล (Data Inventory)
 • การประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Impact Assessment)
 • จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน
 • จัดทำบันทึกรายการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Record of Processing)
 • สร้างความตระหนักรู้และฝึกอบรม
 • กำกับดูและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
 • ทบทวนหรือปรับปรุงกระบวนงานหรือมาตรการที่เกี่ยวข้อง

ทำไมถึงต้อง PDPA Plus
 Innovation of the future: ด้วยเทคโนโลยีด้าน Intelligence, Ai และ Big Data Analysis เข้ามายกระดับการตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบใหม่ และสามารถป้องกันในระดับสูงที่สุดในงบประมาณที่คุ้มค่าและเหมาะสมต่อองค์กรในทุกระดับ

 National Team of Experts: รวมผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านที่จำเป็นในการวางระบบตามกฎหมาย PDPA ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และ Cyber Security ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบทางธุรกิจและมาตรฐานสากล มีประสบการณ์กว่า 15 ปี วางระบบให้องค์กรระดับประเทศกว่า 100 องค์กร
 100% Quality Guaranteed: เน้นพัฒนาระบบการทำงานที่ดีเลิศเหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า ยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระดับสากล เน้นระบบที่ใช้งานได้จริง ทำงานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ไม่เกิดภาระงานที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฎิบัติงาน การันตีผลงานที่วัดผลได้จากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
Service Beyond Expectation: ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและทีมงานสนับสนุน ทำงานแบบมืออาชีพ รวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกปัญหาด้าน PDPA , DPO และ Cyber Security คอยสนับสนุนลูกค้า โดยทีมงานทุกคนจะผ่านการฝึกอบรม และได้รับ Certificate จากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ และ ระดับโลก เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1160 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
805 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
1150 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
484 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1004 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
3409 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์