Data Governanceบริการให้คำปรึกษาเพื่อวางระบบกำกับดูแลข้อมูล
Data Governance (ความคุ้มครองข้อมูลหรือการบริหารข้อมูล) คือ กระบวนการหรือโครงสร้างทางองค์กรที่ใช้ในการจัดการข้อมูลในวิธีที่มีการกำหนดกฎหมายและนโยบายเพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพและความถูกต้อง โดยมุ่งเน้นไปที่การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการใช้ข้อมูลในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบที่สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ

Data Governance Framework
Data Governance Framework (กรอบการคุ้มครองข้อมูลหรือโครงสร้างคุ้มครองข้อมูล) เป็นโครงสร้างหรือแผนการดำเนินงานที่ถูกสร้างขึ้นในองค์กรเพื่อสนับสนุนกระบวนการคุ้มครองข้อมูลและการบริหารข้อมูลอย่างเป็นระบบ เน้นการกำหนดระบบการบริหารข้อมูลและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค่านิยมขององค์กร และช่วยในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร และช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการบริหารข้อมูลขององค์กรให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของ Data governance

  • องค์กรสามารถรักษาคุณภาพข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดในการตัดสินใจและการวางแผนทางธุรกิจ
  • เพิ่มความน่าเชื่อถือในข้อมูลขององค์กร ทำให้ผู้ใช้งานและกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องมั่นใจในความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล
  • สามารถควบคุมและคุ้มครองข้อมูลจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ลดความเสี่ยงในการเกิดการละเมิดความปลอดภัยข้อมูล
  • องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อบังคับทางด้านข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ลดความเสี่ยงในการได้รับโทษทางกฎหมาย
  • ช่วยให้องค์กรใช้ข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจและการวางแผนทางธุรกิจอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

สรุปได้ว่า Data Governance เป็นการบริหารข้อมูลอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพที่มีผลต่อคุณภาพของข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล ความน่าเชื่อถือของข้อมูล และความประสงค์ในการใช้ข้อมูลในองค์กร ทั้งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและความสำเร็จของธุรกิจในยุคดิจิทัลและการแข่งขันในตลาด

ทำไมถึงต้อง PDPA Plus
 Innovation of the future: ด้วยเทคโนโลยีด้าน Intelligence, Ai และ Big Data Analysis เข้ามายกระดับการตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบใหม่ และสามารถป้องกันในระดับสูงที่สุดในงบประมาณที่คุ้มค่าและเหมาะสมต่อองค์กรในทุกระดับ

 National Team of Experts: รวมผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านที่จำเป็นในการวางระบบตามกฎหมาย PDPA ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และ Cyber Security ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบทางธุรกิจและมาตรฐานสากล มีประสบการณ์กว่า 15 ปี วางระบบให้องค์กรระดับประเทศกว่า 100 องค์กร
 100% Quality Guaranteed: เน้นพัฒนาระบบการทำงานที่ดีเลิศเหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า ยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระดับสากล เน้นระบบที่ใช้งานได้จริง ทำงานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ไม่เกิดภาระงานที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฎิบัติงาน การันตีผลงานที่วัดผลได้จากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
Service Beyond Expectation: ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและทีมงานสนับสนุน ทำงานแบบมืออาชีพ รวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกปัญหาด้าน PDPA , DPO และ Cyber Security คอยสนับสนุนลูกค้า โดยทีมงานทุกคนจะผ่านการฝึกอบรม และได้รับ Certificate จากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ และ ระดับโลก เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
 

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1663 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
1288 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
2423 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
750 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1581 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
3966 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์