Monday - Friday: 09AM-05PM    Tel : 064-714-1199

Data Governanceบริการให้คำปรึกษาเพื่อวางระบบกำกับดูแลข้อมูลData Governance หรือ
 การธรรมาภิบาลข้อมูล คือแนวคิดและกระบวนการสำหรับการจัดการข้อมูลสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลเป็นหลัก โดยเชื่อว่าข้อมูลนั้นเป็นทรัพย์สินที่มีค่าอย่างหนึ่งสำหรับองค์กรหรือที่มักเรียกกันว่า Data as an Asset  ดังนั้นเขาจึงมองว่าจะต้องมีวิธีบริหารจัดการอย่างไรเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและปลอดภัย เป็นส่วนประกอบสำคัญในการพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลองค์กร โดยมีการกำหนยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอย่างมีระบบ ดังนี้

  • คุณภาพข้อมูล (Data quality) – สร้างความมั่นใจว่าข้อมูลถูกต้องสอดคล้องและปราศจาก “สิ่งรบกวน” ที่อาจขัดขวางการใช้งานและการวิเคราะห์
  • ความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Data availability) – ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางธุรกิจพร้อมใช้งาน เป็นปัจจุบันและใช้งานง่ายโดยใช้ฟังก์ชันทางธุรกิจที่ต้องการ
  • การใช้งานข้อมูล (Data usability) – สร้างความมั่นใจว่าข้อมูลมีโครงสร้างชัดเจน จัดทำเอกสารและติดป้ายกำกับช่วยให้ค้นหา การดึงข้อมูลทำได้ง่าย และเข้ากันได้กับเครื่องมือที่ใช้โดยผู้ใช้ทางธุรกิจ
  • ความถูกต้องของข้อมูล (Data integrity) – สร้างความมั่นใจว่าข้อมูลจะยังคงมีคุณสมบัติที่จำเป็นแม้ว่าจะจัดเก็บ แปลง ถ่ายโอนหรือดูข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ
  • ความปลอดภัยของข้อมูล – สร้างความมั่นใจว่าข้อมูลถูกจัดประเภทตามความอ่อนไหวและกำหนดกระบวนการเพื่อปกป้องข้อมูลและป้องกันการสูญหายของข้อมูลและการรั่วไหล

     Data Governance Frameworks หรือ กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล เป็นโครงสร้างที่ช่วยให้องค์กรกำหนดความรับผิดชอบการตัดสินใจและดำเนินการกับข้อมูลองค์กร

ทั้งนี้ การพูดถึงประเด็นทั้งหมดจำเป็นต้องมีการผสมผสานระหว่างทักษะคน กระบวนการภายในและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์