Penetration Testing

Penetration TestingPenetration Testing คือ กระบวนการที่ใช้ในการทดสอบความปลอดภัยของระบบหรือแอปพลิเคชันโดยการจำลองเหตุการณ์การโจมตีของระบบ โดยนักทดสอบจะพยายามเจาะระบบและใช้เทคนิคการโจมตี เพื่อค้นหาช่องโหว่และจุดอ่อนของระบบป้องกัน กระบวนการนี้ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงจริง ๆ ที่อาจถูกโจมตีได้ และช่วยทดสอบความสามารถของระบบในการตอบสนองต่อการโจมตี


การทดสอบเจาะระบบแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ตามปริมาณข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าของระบบ ได้แก่

  • Black Box Testing: เป็นการทดสอบเจาะระบบโดยที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไม่ได้รับข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับระบบมาก่อน ผู้เชี่ยวชาญต้องค้นหาช่องโหว่ของระบบด้วยตัวเอง โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบเจาะระบบ
  • Grey Box Testing: เป็นการทดสอบเจาะระบบโดยที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยได้รับข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับระบบ เช่น โครงสร้างเครือข่าย ข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูล เป็นต้น ข้อมูลที่ได้รับจะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถค้นหาช่องโหว่ของระบบได้ง่ายขึ้น แต่ก็ยังต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบเจาะระบบ
  • White Box Testing: เป็นการทดสอบเจาะระบบโดยที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยได้รับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับระบบ เช่น โค้ดต้นฉบับ โครงสร้างเครือข่าย ข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูล เป็นต้น ข้อมูลที่ได้รับจะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถค้นหาช่องโหว่ของระบบได้อย่างละเอียดและครอบคลุม

       โดยทั่วไปแล้ว การทดสอบเจาะระบบ Black Box มักใช้สำหรับระบบที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ระบบที่มีข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น การทดสอบเจาะระบบ Grey Box มักใช้สำหรับระบบที่มีความเสี่ยงปานกลาง เช่น ระบบภายในองค์กร เป็นต้น และการทดสอบเจาะระบบ White Box มักใช้สำหรับระบบที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น ระบบสาธารณะ เป็นต้น

มาตรฐานที่ทีมงานนำมาใช้งาน

1. OWSAP TOP 10 สำหรับ เว็บไซต์, Mobile, API
2. SANS TOP 25
3. CVE

ประโยชน์ของ Penetration Testing
  • ค้นพบช่องโหว่ที่อาจเป็นจุดอ่อนในระบบหรือแอปพลิเคชันของทางบริษัทโดยไม่รู้ตัว รวมถึงช่องโหว่ที่สามารถถูกโจมตีได้ เช่น ช่องโหว่ XSS (Cross-Site Scripting) หรือ SQL Injection ซึ่งอาจส่งผลเสียกับความปลอดภัยของระบบ
  • องค์กรมีความเข้าใจเกี่ยวกับจุดอ่อนและรู้จักวิธีการโจมตีที่เป็นไปได้ ซึ่งจะช่วยในการวางแผนและปรับปรุงมาตรการความมั่นคงปลอดภัย
  • ทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยและการเจาะระบบ สามารถประเมินและกำหนดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา
  • ทดสอบว่ามาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่ติดตั้งไว้ในระบบหรือแอปพลิเคชันสามารถต้านการโจมตีได้หรือไม่ และมีประสิทธิภาพหรือไม่
  • สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์กับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย และใช้เป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ในด้านความมั่นคงปลอดภัยของทีมงาน

ทำไมถึงต้อง PDPA Plus
 Innovation of the future: ด้วยเทคโนโลยีด้าน Intelligence, Ai และ Big Data Analysis เข้ามายกระดับการตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบใหม่ และสามารถป้องกันในระดับสูงที่สุดในงบประมาณที่คุ้มค่าและเหมาะสมต่อองค์กรในทุกระดับ

 National Team of Experts: รวมผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านที่จำเป็นในการวางระบบตามกฎหมาย PDPA ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และ Cyber Security ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบทางธุรกิจและมาตรฐานสากล มีประสบการณ์กว่า 15 ปี วางระบบให้องค์กรระดับประเทศกว่า 100 องค์กร
 100% Quality Guaranteed: เน้นพัฒนาระบบการทำงานที่ดีเลิศเหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า ยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระดับสากล เน้นระบบที่ใช้งานได้จริง ทำงานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ไม่เกิดภาระงานที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฎิบัติงาน การันตีผลงานที่วัดผลได้จากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
Service Beyond Expectation: ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและทีมงานสนับสนุน ทำงานแบบมืออาชีพ รวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกปัญหาด้าน PDPA , DPO และ Cyber Security คอยสนับสนุนลูกค้า โดยทีมงานทุกคนจะผ่านการฝึกอบรม และได้รับ Certificate จากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ และ ระดับโลก เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1664 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
1289 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
2423 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
751 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1581 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
3966 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์