Monday - Friday: 09AM-05PM    Tel : 064-714-1199

Cybersecurity Audit

Cybersecurity Audit


บริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus

จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้

การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มีความสำคัญอย่างไร

ธุรกิจในภาคส่วนต่างๆ เช่น พลังงาน การขนส่ง การค้าปลีก และการผลิต ล้วนใช้ระบบดิจิทัลและการเชื่อมต่อความเร็วสูงเพื่อจะให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การดำเนินธุรกิจที่คุ้มค่า เช่นเดียวกับการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินทางกายภาพ ธุรกิจต่างๆ ก็ต้องรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินดิจิทัลและปกป้องระบบของตนไม่ให้มีการเข้าถึงโดยไม่ได้ตั้งใจ เหตุการณ์โดยเจตนาที่มีการละเมิดและเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เชื่อมต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเรียกว่าการโจมตีทางไซเบอร์ การโจมตีทางไซเบอร์ที่ประสบความสำเร็จจะส่งผลให้เกิดการสัมผัสความเสี่ยง การโจรกรรม การลบข้อมูล หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นความลับ มาตรการการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์จะป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้

 

ป้องกันหรือลดต้นทุนของการละเมิด 

องค์กรที่นำกลยุทธ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์มาใช้ จะลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน การดำเนินธุรกิจ และความไว้วางใจของลูกค้า ตัวอย่างเช่น บริษัทต่างๆ ใช้แผนการกู้คืนจากความเสียหาย เพื่อจำกัดผลของการบุกรุกที่เป็นไปได้ และลดการหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจ 

 

รักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ธุรกิจในอุตสาหกรรมและภูมิภาคเฉพาะใดๆ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการคุ้มครองข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทที่ดำเนินการในยุโรปจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) ซึ่งคาดหวังให้องค์กรใช้มาตรการการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เหมาะสม เพื่อรับประกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 

 

บรรเทาภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีการพัฒนาไป 

การโจมตีทางไซเบอร์นั้นมีการพัฒนาไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เหล่าอาชญากรจะใช้เครื่องมือใหม่ๆ และคิดค้นกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต องค์กรต่างๆ ใช้และอัปเกรดมาตรการการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีและเครื่องมือการโจมตีทางดิจิทัลใหม่ๆ และที่มีการพัฒนาไปเหล่านี้ สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์