Cybersecurity Audit

Cybersecurity Auditบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Audit) คือ กระบวนการทางเทคนิคที่ใช้เพื่อประเมินและตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายขององค์กร ตรวจหาความบกพร่องหรือจุดอ่อนที่อาจเป็นจุดเข้าถึงของผู้ไม่ประสงค์ดี (hackers) หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรและข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ใช้งานทั่วไป


ผลลัพธ์จาก Cybersecurity Audit จะประกอบด้วยรายงานสรุปของความเสี่ยง ข้อแนะนำสำหรับการปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัย และมาตรการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่พบ เพื่อช่วยให้องค์กรมีการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เข้มงวดและป้องกันความเสี่ยงในอนาคต

ประโยชน์ของการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
  • เพิ่มความเสถียรของระบบ IT ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ฉุกเฉิน เช่น การโจมตี DDoS หรือการสูญเสียข้อมูล
  • สามารถระบุความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร ทำให้องค์กรสามารถวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการบรรเทาความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ช่วยในการตรวจสอบว่านโยบายความมั่นคงปลอดภัยและมาตรการป้องกันถูกใช้อย่างถูกต้อง และการทำงานของระบบความมั่นคงปลอดภัยถูกปฏิบัติตามที่กำหนด
  • สามารถคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการสูญหายหรือการละเมิดข้อมูล
  • สามารถสร้างสรรค์และบริหารจัดการกับแนวทางความมั่นคงปลอดภัยในระยะยาว และทำให้องค์กรมีการปรับปรุงต่อเนื่องในด้านความปลอดภัย

ทำไมถึงต้อง PDPA Plus
 Innovation of the future: ด้วยเทคโนโลยีด้าน Intelligence, Ai และ Big Data Analysis เข้ามายกระดับการตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบใหม่ และสามารถป้องกันในระดับสูงที่สุดในงบประมาณที่คุ้มค่าและเหมาะสมต่อองค์กรในทุกระดับ

 National Team of Experts: รวมผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านที่จำเป็นในการวางระบบตามกฎหมาย PDPA ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และ Cyber Security ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบทางธุรกิจและมาตรฐานสากล มีประสบการณ์กว่า 15 ปี วางระบบให้องค์กรระดับประเทศกว่า 100 องค์กร
 100% Quality Guaranteed: เน้นพัฒนาระบบการทำงานที่ดีเลิศเหมาะสมกับประเภทธุรกิจของลูกค้า ยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระดับสากล เน้นระบบที่ใช้งานได้จริง ทำงานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ไม่เกิดภาระงานที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฎิบัติงาน การันตีผลงานที่วัดผลได้จากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
Service Beyond Expectation: ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและทีมงานสนับสนุน ทำงานแบบมืออาชีพ รวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกปัญหาด้าน PDPA , DPO และ Cyber Security คอยสนับสนุนลูกค้า โดยทีมงานทุกคนจะผ่านการฝึกอบรม และได้รับ Certificate จากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ และ ระดับโลก เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1664 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
1288 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
2423 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
750 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1581 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
3966 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์