Monday - Friday: 09AM-05PM    Tel : 064-714-1199

Information Rights Management (IRM)

Information Rights Management (IRM)คุณสมบัติ

  • สามารถทำการรีโมทลบไฟล์ที่ต้องการ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
  • กําหนดช่วงเวลาการใช้งานไฟล์ เช่น กําหนดจํานวนวัน เดือน ปี ที่อนุญาตให้ใช้งานไฟล์ได้
  • กําหนดจํานวนครั้งที่อนุญาตให้เปิดไฟล์ ห้ามปริ้น หรือปริ้นได้แต่ต้องมีลายน้ำกำกับ
  • ห้ามบันทึกหน้าจอระหว่างเปิดใช้งานไฟล์
  • ห้ามทําการบันทึกการแก้ไขไฟล์
  • ห้ามลบไฟล์

ประโยชน์การใช้งาน
  • ช่วยปกป้องเอกสาร หรือข้อมูลสําคัญ ได้ทันที
  • กําหนดการควบคุม และป้องกันอัตโนมัติ เมื่อไฟล์ถูกกระทําการใดๆ เช่น ถูกบันทึก แก้ไข เปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลของไฟล์ ทําให้เกิดการป้องกันแบบถาวรสําหรับข้อมูลสําคัญในทุกที่ โดยไม่คํานึงถึงช่องทางการส่งออกของข้อมูล เช่น อีเมล์ โปรแกรมแชต, FTP, อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
  • กําหนดนโยบายได้หลากหลาย ทั้งผู้ที่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดดูข้อมูล
  • สอดคล้องตามนโยบายกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์