PDPA คืออะไร ?

PDPA คืออะไร ?PDPA หรือ Personal Data Protection Act คือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดย PDPA จะช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว และมีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลในกรณีที่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น

โดยบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องศึกษา PDPA ให้ดี ได้แก่

  1. องค์กรที่มีการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตั้งแต่ ร้านค้าที่มีการจัดเก็บรายชื่อลูกค้า ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ เช่น บริษัทขนส่ง เป็นต้น
  2. หน่วยงานที่ควบคุมข้อมูลหรือถูกว่าจ้างให้ประมวลผลข้อมูลของลูกค้า
  3. องค์กรที่อยู่นอกประเทศไทยแต่มีการเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการทำโฆษณาหรือการจองโรงแรมผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1771 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
1366 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
2859 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
842 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1712 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
4062 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์