ทำไม HR ถึงสำคัญใน PDPA ?

ทำไม HR ถึงสำคัญใน PDPA ?เนื่องจาก HR มีข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานจำนวนมาก ที่ต้องนำมาจัดการและเก็บรวบรวมไว้ ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. ตั้งแต่ขั้นตอนการขอ ‘ความยินยอม’ จากเจ้าของข้อมูล ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมาก ในการนำข้อมูลของผู้สมัครงานหรือพนักงานไปดำเนินการใด ๆ อีกทั้งความยินยอมในการจัดเก็บรูปภาพ ข้อมูลบัตรต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่น ประกันสังคม การลาป่วย เป็นต้น รวมถึงเมื่อพนักงานลาออก/ถูกไล่ออก จะต้องมีมาตรการรักษาข้อมูล เพื่อไม่ให้เกิดการโจรกรรมข้อมูล หลุด หรือถูกเผยแพร่ออกไป การกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล และวิธีการในการทำลายข้อมูลเมื่อไม่ได้ใช้ข้อมูลหรือครบกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ

สิ่งที่ HR ควรคำนึงถึง ได้แก่

  1. HR จะต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่น และหากมีการส่งต่อข้อมูลของผู้สมัครงาน/พนักงาน จะต้องมีการแจ้งเจ้าของข้อมูลก่อนเสมอ
  2. HR ควรมีการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น
  3. HR จะต้องมีนโยบายในการเก็บรักษาและมาตรการในการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ชัดเจน
  4. หากเกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องแจ้งเหตุให้เจ้าของข้อมูลทราบภายใน 72 ชั่วโมง

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1160 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
805 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
1150 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
484 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1004 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
3409 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์