เมื่อถูกโจมตีทางไซเบอร์ ควรทำยังไงนะ ?

เมื่อถูกโจมตีทางไซเบอร์ ควรทำยังไงนะ ?
เมื่อถูกโจมตีทางไซเบอร์ ควรทำยังไงนะ ?

การตรวจสอบความเสียหายจากการโจมตีทางไซเบอร์เป็นกระบวนการสำคัญในการตรวจสอบและควรวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการโจมตี ซึ่งสามารถทำได้โดยการ

ตรวจสอบบันทึกการเข้าถึง (Access Logs): ตรวจสอบบันทึกการเข้าถึงระบบ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน เพื่อตรวจสอบการเข้าถึงที่ผิดปกติ เช่น การเข้าถึงด้วยข้อมูลประจำตัวที่ไม่ถูกต้อง หรือการเข้าถึงจำนวนมากในระยะเวลาสั้น ๆ

ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Data Modifications): ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น การเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฐานข้อมูล หรือการเปลี่ยนแปลงไฟล์ระบบที่สำคัญ

การตรวจสอบสิ่งที่ถูกเข้าถึง (Unauthorized Access): ตรวจสอบสิ่งที่ถูกเข้าถึงโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ เช่น การเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต การเข้าถึงบัญชีผู้ใช้หรือระบบที่ไม่ถูกต้อง หรือการเข้าถึงพื้นที่ระบบที่ไม่เหมาะสม

การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact Analysis): วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการโจมตีทางไซเบอร์ เช่น ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่ละเมิดความเป็นส่วนตัว การสูญเสียข้อมูลสำคัญ ความเสียหายทางธุรกิจ หรือความเสียหายทางชื่อเสียง

การตรวจสอบช่องโหว่ (Vulnerability Assessment): การทดสอบและตรวจสอบช่องโหว่ที่อาจถูกโจมตี และการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการปรับปรุงและแก้ไขช่องโหว่ที่พบ

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1160 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
805 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
1150 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
483 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1003 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
3409 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์