• หน้าแรก

  • Knowledge

  • 5 รูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์ (cyber attack) ที่ใกล้ตัวที่สุด!

5 รูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์ (cyber attack) ที่ใกล้ตัวที่สุด!

  • หน้าแรก

  • Knowledge

  • 5 รูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์ (cyber attack) ที่ใกล้ตัวที่สุด!

5 รูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์ (cyber attack) ที่ใกล้ตัวที่สุด!
5 รูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ที่ใกล้ตัวที่สุด!

1. การส่งอีเมลฟิชชิ่ง (Phishing): เป็นการปลอมแปลงและส่งอีเมลหรือข้อความประเภทอื่นๆ ให้เหยื่อเชื่อมั่นว่ามาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และต้องการขอข้อมูลส่วนตัว เพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์

2. การโจมตีด้วยมัลแวร์ (Malware): เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อทำความเสียหายแก่ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูล อาจเป็นไวรัส โทรจัน หรือซอฟต์แวร์แอดแวร์

3. การโจมตีด้วยการเจาะระบบ (Hacking): เป็นกระบวนการที่ผู้โจมตีพยายามเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายขององค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาต และจัดการเปลี่ยนแปลงหรือเข้าถึงข้อมูลที่ละเมิดความเป็นส่วนตัว

4. การโจมตีการบริการ (Denial of Service, DoS): เป็นการโจมตีที่ผู้โจมตีพยายามทำให้ระบบหรือเครือข่ายไม่สามารถให้บริการได้ โดยจองทรัพยากรหรือเขียนโปรแกรมให้ทำงานหนักมากเกินไป

5. การโจมตีการเข้ารหัสข้อมูล (Ransomware): เป็นการโจมตีที่ไฟล์บนระบบคอมพิวเตอร์ ถูกเข้ารหัสโดยผู้โจมตี และเรียกเก็บเงินเป็นค่าไถ่ในการถอดรหัสข้อมูล

การเข้าใจลักษณะของการโจมตีทางไซเบอร์ที่พบบ่อยเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ องค์กรควรมีการสร้างความตระหนักรู้และการฝึกอบรมพนักงานเพื่อรู้จักและรับมือกับการโจมตีเหล่านี้อย่างเหมาะสม

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1160 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
805 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
1150 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
484 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1004 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
3409 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์