ทำความรู้จักกับ พ.ร.บ.ไซเบอร์

ทำความรู้จักกับ พ.ร.บ.ไซเบอร์
ทำความรู้จักกับ พ.ร.บ.ไซเบอร์

พ.ร.บ.ไซเบอร์ พ.ศ. 2562 (พระราชบัญญัติความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562) เป็นกฎหมายที่สำคัญในการปรับปรุงและควบคุมความปลอดภัยทางไซเบอร์ในประเทศไทย โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้

1. กำหนดหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์: กำหนดหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลและควบคุมความปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับประเทศ

2. ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ: กำหนดความรับผิดชอบของผู้ประกอบการในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของข้อมูลลูกค้าและลูกค้า

3. ความลับและความเป็นส่วนตัว: การรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์

4. การเสริมสร้างความตระหนักรู้และการศึกษา: ส่งเสริมความตระหนักรู้และการศึกษาในเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

5. มาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์: กำหนดมาตรการความปลอดภัยที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น การรักษาความมั่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้ารหัสข้อมูล และการสร้างระบบการรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

6. การประกาศเกี่ยวกับความเสียหายและการเสียชีวิตจากการกระทำที่ผิดกฎหมายทางไซเบอร์: กำหนดการประกาศความเสียหายและการเสียชีวิตที่เกิดจากการกระทำที่ผิดกฎหมายทางไซเบอร์

7. มาตรการโดยสารสนเทศ: กำหนดมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในการส่งสัญญาณทางโทรคมนาคมและเนื้อหาทางอิเล็กทรอนิกส์

โดยทั้งหมดนี้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ในระบบการทำธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1160 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
805 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
1150 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
483 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1003 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
3409 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์