• หน้าแรก

  • Knowledge

  • เครื่องมือสำคัญในการป้องกันการถูกโจมตีทางไซเบอร์

เครื่องมือสำคัญในการป้องกันการถูกโจมตีทางไซเบอร์

  • หน้าแรก

  • Knowledge

  • เครื่องมือสำคัญในการป้องกันการถูกโจมตีทางไซเบอร์

เครื่องมือสำคัญในการป้องกันการถูกโจมตีทางไซเบอร์เครื่องมือสำคัญในการป้องกันการถูกโจมตีทางไซเบอร์

ไฟร์วอลล์ (Firewall): เป็นระบบที่จัดตั้งขึ้นบนเครือข่ายเพื่อตรวจจับและควบคุมการเข้าถึงระบบภายในและภายนอกองค์กร โดยสามารถกำหนดกฎและนโยบายการเข้าถึงเพื่อป้องกันการโจมตีทางเครือข่าย

การตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection System, IDS): เป็นเทคโนโลยีที่ตรวจจับและบันทึกกิจกรรมที่ไม่ปกติบนระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย เช่น การสแกนพอร์ตที่ไม่ถูกต้อง หรือการส่งข้อมูลขนาดใหญ่ผิดปกติ เพื่อระบุการโจมตีและดำเนินการต่อไป

เทคโนโลยีเข้ารหัส (Encryption): เป็นกระบวนการที่ใช้ในการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อปกป้องความลับของข้อมูลที่ส่งหรือเก็บบนระบบ โดยบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้

การตรวจสอบช่องโหว่ (Vulnerability Scanning): เป็นกระบวนการทดสอบและตรวจสอบช่องโหว่ในระบบคอมพิวเตอร์หรือแอพพลิเคชั่น ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบและแก้ไขช่องโหว่นั้นเพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์

การตรวจจับแบบแบบจำลอง (Behavioral-based Detection): เป็นเทคนิคที่ใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมและรูปแบบการใช้งานเพื่อตรวจจับและระบุพฤติกรรมที่ไม่ปกติ ที่อาจเป็นสัญญาณของการโจมตี

การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้องค์กรป้องกันและตรวจจับการโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ควรพิจารณาว่าเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ต้องถูกปรับแต่งและใช้งานให้เหมาะสมตามความต้องการและสภาพแวดล้อมขององค์กร

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1771 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
1366 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
2859 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
842 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1712 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
4062 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์