• หน้าแรก

  • Knowledge

  • 3 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำการสำรองข้อมูล (Data Backup)

3 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำการสำรองข้อมูล (Data Backup)

  • หน้าแรก

  • Knowledge

  • 3 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำการสำรองข้อมูล (Data Backup)

3 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำการสำรองข้อมูล (Data Backup)
3 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำการสำรองข้อมูล (Data Backup)

1. การกำหนดระยะเวลาการสำรองข้อมูล: ควรกำหนดระยะเวลาในการทำการสำรองข้อมูลให้เหมาะสมกับข้อมูลที่สำคัญ ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงบ่อยควรสำรองบ่อยขึ้น

2. การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่สำรอง: ควรกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่สำรองให้เพียงผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำรอง

3. การสำรองข้อมูลในสถานะฉุกเฉิน: ควรทำการสำรองข้อมูลในสถานะฉุกเฉินในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในระบบหรือการโจมตีทางไซเบอร์ หากเกิดภัยความปลอดภัยจริง ๆ ข้อมูลที่สำรองจะเป็นอย่างสำคัญในการคืบควบคุมสภาพกลับคืบควบคุมสภาพที่สมบูรณ์ของระบบ และอาจช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางไซเบอร์ได้

 

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1938 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
1622 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
3824 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
972 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
2094 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
4231 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์