บริการให้คำปรึกษาวางระบบตามกฎหมาย PDPA
และบริการ DPO Outsource

ทำไมต้องปฏิบัติตาม PDPA ?

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Act B.E.2562) หรือที่เรียกอย่างย่อว่า PDPA จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการทุกประเภท ตั้งแต่ธุรกิจ startup ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารวมถึงพนักงาน โดย PDPA มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรที่ครอบคลุมในหลายประเด็น หากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน อาจทำให้องค์กรต้องสูญเสียค่าปรับสูงถึง 5 ล้านบาทได้

เตรียมรับมือ PDPA อย่างไร?


เพื่อปฏิบัติตาม PDPA คุณต้องทำการวางระบบในองค์กรให้เหมาะสมกับกฎหมาย PDPA และต้องสอดคล้องกับธุรกิจบริการของคุณ PDPA Plus จึงออกแบบการให้คำปรึกษาที่ตอบโจทย์ลูกค้า โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านที่จำเป็น ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และ Cyber Security ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารความเสี่ยงธุรกิจและความต่อเนื่องทางธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบตามมาตรฐานสากล ซึ่งเรามั่นใจว่าหากท่านรับบริการคำปรึกษาจากเรา องค์กรท่านจะสามารถดูแลข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างปลอดภัย และได้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง 

ระบบ PDPA ที่สมบูรณ์ต้องทำอะไรบ้าง?PDPA & DPO Outsource Service

PDPA & DPO Outsource Service

3 รายการ
เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับเจ้าของข้อมูลที่องค์กรมีการเก็บ รวบรวม ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า คู่ค้า หุ้นส่วน หรือ พนักงาน โดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ที่จะทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล, มีสิทธิ์ที่จะให้หรือถอนความยินยอมโดยอิสระ และมีสิทธิ์ที่จะขอเข้าถึง หรือลบข้อมูลที่เคยให้ไว้ ดังนั้นจึงควรมีการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA เพื่อลดความเสี่ยงในการละเมิดกฎหมาย PDPA ที่อาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดทางกฎหมายและทำให้สูญเสียชื่อเสียง รวมถึงป้องกันการบุกรุกและการสูญหายของข้อมูล 
ทำไมต้องรีบวางระบบตามกฎหมาย PDPA ? ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 กฎหมาย PDPA จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ หากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน อาจทำให้องค์กรต้องสูญเสียค่าปรับสูงถึง 5 ล้านบาทได้
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1771 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
1366 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
2859 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
842 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1712 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
4062 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์