Knowledge

30 รายการ
การตรวจสอบความเสียหายจากการโจมตีทางไซเบอร์เป็นกระบวนการสำคัญในการตรวจสอบและควรวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการโจมตี
การเข้าใจลักษณะของการโจมตีทางไซเบอร์ที่พบบ่อยเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ องค์กรควรมีการสร้างความตระหนักรู้และการฝึกอบรมพนักงานเพื่อรู้จักและรับมือกับการโจมตีเหล่านี้อย่างเหมาะสม
การปฏิบัติตามหลักการและหลักธรรมาภิบาลในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากมีประโยชน์ในการป้องกันการขโมยข้อมูล การละเมิดความเป็นส่วนตัว ความเสียหายทางธุรกิจ และความเสียหายทางชื่อเสียง อีกทั้งการให้ความสำคัญและการปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
พ.ร.บ.ไซเบอร์ พ.ศ. 2562 (พระราชบัญญัติความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562) เป็นกฎหมายที่สำคัญในการปรับปรุงและควบคุมความปลอดภัยทางไซเบอร์ในประเทศไทย โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้
EA เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างการประสานงานและการทำงานร่วมกันในองค์กร โดยช่วยให้องค์กรเข้าใจโครงสร้างและทิศทางในการพัฒนา ปรับปรุงระบบและกระบวนการทำงาน และสนับสนุนการตัดสินใจที่มีพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้องค์กรเติบโตและประสบความสำเร็จในระยะยาว
VA Scan และ Pentest มีความเกี่ยวข้องหรือต่างกันอย่างไร ไปดูกัน!!!

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1771 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
1366 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
2859 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
842 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1712 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
4062 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์