LATEST NEWS

28 รายการ
ภาพบรรยากาศอบรมความรู้ "พื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์" ให้กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดย รศ.ดร. พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ
โครงการ "บริการเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)" กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดย รศ.ดร. พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ ทนายสันต์ภพ พรวัฒนะกิจ (ทนายกอล์ฟ) และ ว่าที่ ดร.เกียรติศักดิ์ จันทร์ลอย
ภาพบรรยากาศการอบรมในหัวข้อการตรวจติดตามภายในตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) กลุ่มบริษัท เอส เอ็ม เอส
ภาพบรรยากาศการประชุม Management Review แจ้งผลการตรวจติดตามภายในตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ให้ทางคณะผู้บริหารและคณะทำงานของ บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1160 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
805 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
1150 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
484 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1004 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
3409 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์