LATEST NEWS

28 รายการ
ภาพบรรยากาศการอบรม PDPA บริษัท เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย โดย รศ.ดร. พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ
ภาพบรรยายกาศการ IA บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป โดย รศ.ดร. พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ และ ทนายสันต์ภพ พรวัฒนะกิจ (ทนายกอล์ฟ)
ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้เอกสารให้กับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป โดย รศ.ดร. พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ และทนายสันต์ภพ พรวัฒนะกิจ (ทนายกอล์ฟ)
ภาพบรรยากาศการนำเสนอรายงาน GAP มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม โดยผู้เชี่ยวชาญของเรารศ.ดร.พงษ์พิสิฐ

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1160 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
805 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
1150 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
484 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1004 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
3409 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์