โปรแกรมช่วยเหลือที่จำเป็นสำหรับ PDPA

หากคุณมีข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากที่ต้องจัดการคงต้องมีตัวช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพงาน PDPA ให้ปลอดภัยสะดวกรวดเร็วต่อผู้ปฎิบัติงาน  รวมถึงโปรแกรมจัดการปิดช่องโหว่จากการบุกรุก รู้เท่าทันภัยไซเบอร์  ระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศทางออกของทุกปัญหาในโลกไซเบอร์ PDPA PLUS พร้อมป้องกัน ดูแล และบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทันท่วงที พร้อมด้วยความหลากหลายของบริการด้าน Security ที่มีให้เลือกตามความต้องการให้เหมาะสมกับธุรกิจคุณ


PDPA Software solutions

PDPA Software solutions

6 รายการ
กระบวนการค้นพบและรู้จักข้อมูลภายในระบบขององค์กร โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์ในการค้นหาข้อมูลที่มีอยู่ ประเภทข้อมูลแต่ละประเภทที่ถูกเก็บไว้ในระบบข้อมูลองค์กร เช่น ฐานข้อมูล, ไฟล์เอกสาร, อีเมล, และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ จะถูกค้นพบและตรวจสอบเพื่อให้เข้าใจลักษณะและความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านี้ในระบบขององค์กร
เป็นเทคนิคหนึ่งในการควบคุมความปลอดภัยข้อมูลที่ใช้ในการปกปิดข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่ต้องการความคุ้มครอง การทำ Data Masking อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือทำให้ข้อมูลแสดงผลในรูปแบบที่ไม่สามารถตีความได้จริง เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต
Data Loss Prevention (DLP) คือกลยุทธ์และเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันและควบคุมการสูญเสียข้อมูลที่เป็นความลับหรือสำคัญในองค์กร รวมถึงป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลออกนอกองค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการส่งข้อมูลไปภายนอกโดยที่ไม่เป็นไปตามนโยบายหรือกฎหมายที่กำหนดไว้ ระบบ DLP มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความลับของข้อมูลและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการสูญเสียข้อมูลหรือการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่สำคัญ
ระบบที่ใช้ในการควบคุมและปกป้องสิทธิ์ของข้อมูลและเอกสารที่เก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงและใช้งานข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เท่านั้น ช่วยในการจัดการและควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานข้อมูลโดยมีการกำหนดสิทธิ์และข้อกำหนดเฉพาะตามนโยบายขององค์กรหรือตามความต้องการของข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์หาการกระทำของผู้ใช้ เพื่อชี้วัดด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เช่น การค้นหาและจำแนกประเภทข้อมูล การบริหารจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ การติดตามการใช้สิทธิ์ระดับสูง การปกป้องข้อมูล และการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการป้องกันข้อมูลในฐานข้อมูลโดยการเข้ารหัส เพื่อป้องกันการเข้าถึงและการอ่านข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยหมายถึงการแปลงข้อมูลจากข้อความปกติเป็นรหัสที่ต้องเข้ารหัส (cipher text) ซึ่งจะต้องถูกถอดรหัสเพื่อเข้าถึงข้อมูลอย่างถูกต้อง รวมถึงช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญและลดความเสี่ยงจากการแอบดูข้อมูลหรือการบุกรุก

Another Service

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก PDPA Plus จึงมีบริการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกัน การถูกโจมตีทางไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการประกาศใช้
1771 ผู้เข้าชม
Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมีการกำกับดูแลข้อมูลที่ดี
1366 ผู้เข้าชม
เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
2860 ผู้เข้าชม
Penetration Testing
842 ผู้เข้าชม
Vulnerability Assessment
1713 ผู้เข้าชม
เราให้บริการ DPO จากผู้ให้บริการภายนอก (outsourced DPO services) ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เข้าใจธุรกิจ มีประสบการณ์ และ สามารถช่วยองค์กรจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
4062 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์